×
Kategooriad:
Soovitatud otsingutulemused:
Tooted:
Kategooriad:
Soovitatud otsingutulemused:
Tooted:

Andmekaitsetingimused

ONOFF ANDMEKAITSETINGIMUSED

Järgnevas dokumendis kirjeldame, mis on isikuandmete kogumise eesmärk, kaua isikuandmeid säilitame ja millised on sinu õigused sinu isikuandmete osas. Dokumendis esitatud tingimused on kättesaadavad ONOFF-i kodulehel https://onoff.ee/et/content/7-andmekaitsetingimused (vt. esilehe paremal alaservas).

Andmekaitsetingimustest leiad ülevaate järgmisest:

 1. Üldinfo ja kontaktandmed
 2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
 3. Üldised töötluse eesmärgid, isikuandmete koosseis ja alused
 4. Tegevused (konkreetsed töödeldavad andmed ja alused)
 5. Isikuandmete avalikustamine ja edastus
 6. Andmesubjekti õigused ja õiguste teostamine
 7. Isikuandmete säilitamine ja töötlemise turvalisus
 8. Laste andmete töötlemine
 9. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Isikuandmete valdkonna mõisteid kasutatakse andmekaitsetingimustes nende isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) määratletud tähendustega, kui pole teisiti määratud.

1. ÜLDINFO JA KONTAKTANDMED

1.1 ONOFF Jaekaubandus OÜ (edaspidi nimetatud ONOFF) on isikuandmete vastutav töötleja. ONOFF-i andmed on: ONOFF Jaekaubanduse OÜ (reg. kood 12470550): Magdaleena 3, Tallinn, 11312, tel. +372 662 1155, e-post: abi@onoff.ee. Isikuandmete töötlemise küsimustes ühendust võtta antud e-posti aadressil.

1.2 Andmekaitsetingimused kohalduvad andmesubjektidele (Klient) ning andmekaitsetingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik ONOFF-i töötajad ja olulisemad koostööpartnerid, kellel on ONOFF kaudu kokkupuude sinu isikuandmetega.

1.3 Muudatused andmekaitsetingimustes. Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid andmekaitsetingimusi. Olulistest muutustest teavitame andmesubjekte ONOFF-i kodulehe või eposti kaudu.

1.4 Küsimused ja sinu isikuandmetega seotud taotlused meile. Mistahes kahtluse või küsimuse korral saad alati pöörduda ONOFF-i poole saates e-kirja aadressile abi@onoff.ee. Juhul, kui soovid, et vastaksime sinu päringule või nõudmisele, mis puudutab sinu isikuandmeid, palume esitada avaldus, kas digiallkirjastatult e-posti aadressil: abi@onoff.ee või omakäeliselt allkirjastatult, postiaadressile Magdaleena 3, Tallinn, 11312. Sellele taotlusele vastame hiljemalt 30 päeva jooksul.

Pane tähele, et ONOFF-i kodulehel jagatud linkide taga olev, mis viib teiste teenusepakkujate lehtedele, on reguleeritud nende vastavate teenusepakkujate/isikute privaatsustingimustega, sh toimub erinevate sotsiaalmeedia platvormidel töötlus vastavuses vastava platvormi privaatsustingimusega.

2. PÕHIMÕTTED

2.1 Kinnitame, et töötleme isikuandmeid vastutustundlikult ja täidame seda reguleerivat õigusnormistikku, eelkõige EL isikuandmete kaitse üldmäärust ja isikuandmete kaitse seadust.

2.2 Kõik ONOFF-i isikuandmete töötlemisega seonduvad toimingud lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus, konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse.

3.ÜLDISED TÖÖTLEMISE EESMÄRGID, ISIKUANDMETE ÜLDINE KOOSSEIS JA ALUSED

3.1 Üldised eesmärgid. Isikuandmete töötlemise põhilisteks eesmärkideks on hoida sind kursis sobivate pakkumiste ja kampaaniatega (turunduslik eesmärk), täita sinu ees võetud lepingulisi kohustusi (lepingu täitmise eesmärk), tagada ONOFF-i kaupluste ja IT-süsteemi turvalisus ((võrgu)turve) ning aidata kaasa toimepandud õigusrikkumiste tuvastamisele (turvalisuse ja nõuete kaitsmise eesmärk) ja täita oma kohustusi kolmandate isikute ees (nt maksuhalduri nõuete täitmise eesmärk). Kirjeldame eesmärke põhiliste töötlustoimingute all (vt p 4).

3.2 Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:

 • andmesubjekti poolt meile avaldatud isikuandmed;
 • andmesubjekti ja ONOFF-i tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad isikuandmed;
 • teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt püsikliendikonto);
 • veebilehe, sh e-poe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed;
 • Sinu poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt ONOFF-i sotsiaalmeedias);
 • ONOFF-i poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajalugu).

3.3 ONOFF-i kasutatavad põhilised töötluse alused on:

3.3.1 Nõusolek, mille alusel töötleme isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, milleks andmesubjekt meile loa on andnud. Nõusolek on antud vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu ONOFF-i veebilehel või teatud piiratud ja selgetel juhtudel võib nõusolek olla väljendatud ka ühemõttelise, selge teoga nt: kontaktivormi täitmisega ühenduse võtmiseks, ONOFF-i poole kindla päringuga pöördudes (sellisel juhul kasutame andmeid ainult selles piires, et Sulle vastata). Sul on alati õigus nõusolek tagasi võtta, pöördudes selleks ONOFF-i poole (vt p 1.4).

3.3.2 Lepingu sõlmimine ja täitmine, võime töödelda isikuandmeid nt järgnevatel eesmärkidel:

 • Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks andmesubjekti taotlusel (nt vajalik suhtlus enne lepingu sõlmimist);
 • Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
 • Kliendi ees võetud kohustuste täitmine;
 • Kliendiga suhtlemine lepingu sõlmimise või täitmise osas;
 • Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine lepingu osas;
 • Lepinguliste nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

Pane tähele, et isikandmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud konkreetses Sinuga sõlmitud lepingus.

3.3.3 Õigustatud huvi tähendab ONOFF-i huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks, et pakkuda parimaid võimalikke kaupu ja teenuseid turul. Seejuures ei tohi ONOFF-i õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine ülemäära kahjustada Sinu õigusi. Selleks, et tagada õigustaud huvi õiglane kasutamine oleme eelnevalt õigustaud huvi hinnanud. Saad alati ONOFF-i poole pöörduda e-posti aadressil abi@onoff.ee, et õigustatud huvi kasutamise ja hinnangute osas infot saada. Kasutame õigustatud huvi järgmistel eesmärkidel töötlemisel:

 • kliendibaasi haldamiseks ja analüüsimiseks, et parandada ONOFF-i teenuste kättesaadavust, valikut ja kvaliteeti;
 • veebilehe ja ONOFF-i sotsiaalmeedia lehekülgede (ONOFF Instagram ja Facebook) ja ONOFF-i teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed külastajate ja klientide kohta. Kasutame kogutavaid andmeid veebianalüüsiks ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, nende kanalite töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks (vt ka p 4.1.2);
 • otseturunduse tegemiseks ESS § 103 prim lg 3 alusel, et pakkuda e-kirjade teel personaalseid pakkumisi klientidele, kes on ostnud varasemalt sarnast toodet või teenust. Klientidel on saadud e-kirja kaudu võimalik igal ajal keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;
 • kampaaniate korraldamiseks ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks (vt ka p 4.1.6);
 • videosalvestuste tegemiseks, et tagada ONOFF-i, ONOFF-i töötajate, klientide, külastajate ja koostööpartnerite esindajate turvalisus ja vara kaitse; Võime salvestada nii enda asukoha (kauplused) ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud ning vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks (vt ka p 4.1.7);
 • võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebilehe turvalisuse tagamiseks võetavad meetmed (vt ka p 4.1.2);
 • organisatsiooniliste eesmärkide, eelkõige finantsjuhtimiseks ning edastamaks isikuandmeid kontserni piires sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas klientide või töötajate isikuandmete töötlemiseks;
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

3.3.4 Seadusest tulenev kohustus. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme isikuandmeid vastava seaduses sätestatud kohustuse täitmiseks ja seaduses toodud vajalikus määras. Näiteks tulenevad seadusest kohustused teatud andmete kindla säilitustähtaja osas, maksete töötlemisel või rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel.

3.4 Uus eesmärk. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Võtame selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

 • seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;
 • isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja ONOFF-i vahelist seost;
 • isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;
 • kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;
 • asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

4. TEGEVUSED (KONKREETSED TÖÖDELDAVAD ANDMED JA ALUSED)

4.1 Me kogume isikuandmeid üldjuhul otse sinult. Põhilised tegevused, millal kogume ja töötleme sinu isikuandmeid on:

 • Uudiskirja saatmisel;
 • Veebilehe külastamisel;
 • Tellimuse esitamisel;
 • Püsikliendikonto avamisel;
 • Kliendi ja teenusepakkujate ees lepinguliste kohustuste täitmisel, sh kliendilepingu täitmist võimaldavatele parteritele andmete edastus;
 • Turunduslikul eesmärgil, sh. kampaaniate läbiviimisel;
 • ONOFF-i kauplustes turvakaamerate videosalvestamisel.

4.1.1 Uudiskirjaga liitumine.

Uudiskirjaga liitumisel hoiame sind kursis oma tegemiste ja parimate pakkumistega. Selleks vajame sinu e-maili aadressi ühes nõusolekuga, et saaksime sulle vajalikku teavet pakkuda ja sinuga ühendust võtta. Kogume ja töötleme ka sinu poolt vabatahtlikult esitatud teavet aadressi, eesnime ja perekonnanime kohta. Õiguslik alus uudiskirja saatmiseks on ONOFF-i kaalutud õigustatud huvi. Sul on igal ajal õigus uudiskirja saamisest loobuda. Loobumiseks klõpsa saadud uudiskirjas lihtsalt lingil „Loobu uudiskirjast“. Juhul, kui tehnilistel põhjustel link ei toimi, saada palun e-kiri abi@onoff.ee.

4.1.2 Veebilehe külastamine. Kui külastad ONOFF-i veebilehte, salvestavad ONOFF-i serverid automaatselt ajutiselt logifaili ehk nn serveri logifaili järgmised andmed:

 • Otsitavate andmete nimetus ja internetiaadress;
 • Juurdepääsu/otsingu kuupäev ja kellaaeg;
 • Sinu arvuti operatsioonisüsteem ja kasutatav brauser;
 • Riik, kust ONOFF-i veebilehte külastatakse;
 • Ajavöönd Greenwichi aja suhtes (GMT);
 • Päringu sisu (konkreetne leht);
 • Juurdepääsu staatuse / HTTP staatuse kood;
 • Edastatud andmete maht;
 • Viimati külastatud veebileht;
 • Brauseri seaded;
 • Brauseri tarkvara keel ja versioon;
 • Brauseri aktiivsed pistikprogrammid.

Andmete ja logifailide ajutise säilitamise eesmärgiks on:

 • optimeerida nii ONOFF-i veebilehe sisu kui ka reklaame (õiguslik alus: ONOFF-i õigustatud huvi kohandada veebilehe sisu vastavalt päringutele);
 • anda küberrünnaku korral süüdistuse ettevalmistamise ja selle kohtus esindamise eest vastutavale institutsioonile süüdistuse ettevalmistamiseks vajalikku teavet (õiguslik alus: ONOFF-i õigustatud huvi selgitada küberrünnaku toimumisel välja sellega seonduvad asjaolud);
 • koguda andmeid statistikaks (õiguslik alus: ONOFF-i õigustatud huvi hinnata veebilehe külastatavust);
 • töödelda tellimusi ONOFF-i veebipoes (õiguslik alus: tellimuse alusel sõlmitud lepingu täitmiseks vajalik).

4.1.3 Tellimuse esitamine. Tellimuse töötlemiseks vajame sinu andmeid, et tellimus täita ja võimaldada lepinguliste kohustuste täitmist, sh suhtlust lepingu täitmise osas. Selleks kogume ja töötleme sinu ees-ja perekonnanime, e-maili, makseinfot, valitud toodete infot. Kui tellimuse esitad, kasutades tarneviisina transporditeenust, pead märkima nii arve aadressi kui ka tarneaadressi. Sinu e-maili aadressi vajame sinu tellimuse kinnitamiseks ning sinuga lepingu täitmise eesmärgil suhtlemiseks. Sinu e-maili aadressi kasutame ka sinu tuvastamiseks (kasutajanimena), kui oma kliendikontole sisse logid. Tellimust esitades saad anda vajalikud andmed ühekordselt või avada püsikliendikonto, kus sinu isikuandmed järgmiste ostude tarbeks salvestatakse. Kui sa püsikliendikontot ei ava, säilitame sinu isikuandmeid ainult lepingu täitmiseks ning kustutame andmed kui meil ei ole enam juriidilist kohustust neid säilitada (vt täpsemalt p 7.1). Kui soovid tasuda toote või teenuse eest järelmaksuga siis on vajalik, et edastad makseinfo ja vajaliku teabe enda valitud makseteenuse pakkujale. Selle info töötlemise ja kogumise eest vastutab konkreetne valitud makseteenuse pakkuja. Täpsemat teavet selliste teenusepakkujate andmekaitse tingimuste kohta leiad nende veebilehtedelt. Kui valid toodet ostes veebis maksmise võimaluse, näiteks krediitkaardiga vms, tehakse makse vastava teenusepakkuja veebipõhise maksesüsteemi kaudu.

Sellisel juhul töötleb isikuandmeid ja makseinfot vastava maksesüsteemi pakkuja. Sellisel juhul ei tea ega säilita me sinu makseinfot.

Info vastavate teenusepakkujate kohta on lingitud p-is 4.1.5.

4.1.4 Püsikliendikonto avamine. Kliendikonto avamisel saad parooliga kaitstud juurdepääsu oma andmetele, mis meil sinu kohta olemas on (nt nimi ja aadress). Oma kliendikontol saad alla laadida tehtud tellimuste arveid ning hallata oma isikuandmeid. Kui soovid loobuda uudiskirjast, esita vastav avaldus e-maili aadressile abi@onoff.ee.

Kliendikonto avamiseks pead esitama järgmised andmed: aadress; ees-ja perekonnanimi; riik; e-maili aadress; parool. Tellimust tehes salvestame ka sinu arve- ja tarneaadressi ning tellimuse sisu ning arved.

Kui esmakordselt sisse logid ning ONOFF-i veebiteenuseid kasutad, salvestame sinu IP-aadressi piirkonna ja vastava tegevuse aja. See tegevus on seotud ONOFF-i võrguturvalisuse tagamisega.

Üldjuhul töötleme püsikliendikontoga seotud andmeid ONOFF-i ja püsikliendi vaheliste lepingute täitmiseks (tellimused, püsikliendikonto funktsioonide võimaldamine). Teatud andmeid võime töödelda ka teistel siin andmekaitsetingimustes toodud juhtudel ja tingimustel (nt veebilehel külastamise andmed, turvakaamerate salvestuste andmed vt p-id 4.1.1-4.1.7).

Kliendikonto ei ole avalik ega otsingumootoritega leitav. Kui sa kliendikontost loobud, kustutatakse sellise kontoga seotud andmed peale säilitamisnõuete täitmist (vt säilitamistähtajad p 7.1).

4.1.5 Lepinguliste kohustuste täitmine ja sellega seotud partnerid. Sinu andmeid kasutame sinuga suhtlemisel ja sinu ees võetud oma lepinguliste kohustuste täitmisel. Selliste andmete töötlemise aluseks on sellise lepingu täitmine, milles osapooleks sa oled (vt ka p 4.1.3 Tellimuse esitamine).

Lepingu täitmiseks võib olla vajalik edastada sinu andmed logistika- ja transporditeenuse pakkujale, kellel on vaja nime, tarnekoha aadressi, telefoninumbrit, isikukoodi või sünniaega. Andmed on vajalikud tagamaks tarnitava kauba üleandmisel kliendi isikusamasuse kontroll, tarneaja ja koha operatiivne kooskõlastamine ning kauba tarne kliendi soovitud asukohta. Transporditeenuse pakkujate andmed on leitavad siin: https://onoff.ee/et/content/15-transport.

Järelemaksu teenuse kasutamisel edastame teenuse pakkujale nime, asukoha info, telefoninumbri, e-posti aadressi, isikukoodi või sünniaja, sissetuleku andmed ja pangakonto number. Andmed on vajalikud, et teenuse pakkuja saaks kontrollida kliendisamasust, tema maksevõimelisust ja saama vajadusel otsekontakti. Järelemaksu pakkujate info on leitav siin: https://onoff.ee/et/content/13-jaerelmaks.

Garantii ja hooldusteenuse pakkumiseks on vajalik edastada nimi asukoha info, telefoninumber, e-posti aadressi, isikukood või sünniaeg. Lisaks andmed ostetud kauba või teenuse kohta (nt seerianumber, EAN kood jne). Andmed on vajalikud, et teenuse pakkuja saaks tuvastada teenuse tellinud isiku, et teenuse pakkujal oleks võimalik tellija soovil osutada teenust või garantiitöid tellija soovitud asukohas, et teenuse pakkujal oleks operatiivselt võimalik saada tellijaga ühendust ja, et teenusepakkujal on võimalik kontrollida konkreetse ostetud toote vastavust garantii-või hooldus tingimustele. Garantii-ja hooldusteenuse pakkujate andmed on leitavad siin: https://onoff.ee/et/content/21-garantiiremont .

Esitatud andmeid säilitame aegumistähtaegade või võimalike ONOFF-i poolsete nõuete lõpuni või juriidiliste või lepinguliste säilitamisaegade lõpuni (vt täpsemalt p 7.1).

4.1.6 Turundus ja kampaaniad.

Kasutame sinu käest saadud andmeid ka ostukogemuse parandamiseks ja selle kliendisõbralikumaks ning sulle sobivaks kujundamisel; teavitamisel uutest kampaaniatest ja toodetest (uuudiskirjaga või pakkumisega ESS § 103 prim lg 3 alusel, olles hinnanud eelnevalt ONOFF-i õigustatud huvi); sulle huvipakkuvate toodete või teenuste soovitamisel; kui oled kampaania käigus võitnud, siis sellest teavitamisel, ja ONOFF-i pakkumiste reklaamimisel.

Kampaania läbiviimisel koostame eraldi osalustingimused, millega saad enne osalemist tutvuda. Oma äritegevuse parandamiseks ja arendamiseks võime teha statistikat ja erinevaid analüüse ka õigustaud huvi alusel.

4.1.7 ONOFF-i poodides turvakaamerate videosalvestamisel. Oma kauplustes kasutame turvalisuse ja varakaitse tagamise eesmärgil turvakaameraid ja salvestame videopilti. Kaamerate kasutamise teavitusmärk on vastavas kaupluses nähtaval. Vastava töötluse aluseks on ONOFF-i õigustatud huvi ja vajadus tagada kaupluse töötajate, vara ja külastajate turvalisus ning kaitsta võimalikke õigusnõudeid. Oleme eelnevalt õigustatud huvi kaalunud ja hinnanud. Juhul, kui kaupluses pannakse toime või kahtlustatakse õigusrikkumist, saadame andmed politseile. Samuti võime salvestisi ise oma õigusnõuete kaitseks kasutada.

5. ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE JA EDASTUS

5.1 Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja vastava koostöö eesmärgist lähtuvalt sinuga seotud andmeid, sh isikuandmeid. Sellisteks kolmandateks isikuteks on ONOFF-i reklaami- ja turunduspartnerid, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, IT-partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad (vt ka ONOFF-i koostööpartnerite viited p-is 4.1.5).

5.2 Tellimuse esitamisel saavad ONOFF-i teenusepakkujad (tarnijad, logistikud) tellimuste vastuvõtmiseks ja töötlemiseks vajalikud andmeid. Sellised andmed on Sinu nimi, isikukood või sünniaeg, e-maili aadress ja telefoninumber, et oleks võimalik näiteks tarneajas kokku leppida (vt ka p 4.1.5). Kui edastame isikuandmeid oma volitatud töötlejast partnerile, siis teeme seda tingimusel, et:

 • vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
 • isikuandmete töötlemine toimub vastavalt ONOFF-i juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

5.3 Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Majandusühendust, siis teeme seda järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, nt kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt standardsed andmekaitseklauslid).

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED JA ÕIGUSTE TEOSTAMINE

6.1 Isikuandmete töötlemisel on andmesubjektil üldmääruses toodud eelduste täitmisel mh järgnevad õigused:

Õigus saada teavet ja tutvuda andmetega, sh saada koopia enda isikuandmetest. Sul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas sinu isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis õigus nõuda nende koopia väljastamist. Sul on õigus teada, milliseid andmeid oleme kogunud, mis on selle kogumise eesmärk, kas ja kui siis kellele neid andmeid edastatakse ja kaua andmeid säilitatakse. Käesolevas dokumendis oleme selle teabe andnud. Mistahes täiendavate küsimuste korral, palume, pöörduda e-kirjaga abi@onoff.ee. Ennast puudutavate isikuandmete päringu puhul palume esitada allkirjastatud taotlus (vt p 1.4).

Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. Juhul, kui sinu isikuandmed on ebaõiged, saad nõuda nende parandamist. Sellisel juhul palume vastavasisuline teave (millised isikuandmed on ebaõiged) edastada ONOFF-i aadressile abi@onoff.ee. Ennast puudutavate isikuandmete korral palume esitada allkirjastatud taotlus (vt p 1.4). Püsikliendikonto omanikul võib olla võimaldatud teatud isikuandmete parandamine oma konto kaudu.

Õigus andmete kustutamisele ja/ või töötlemise piiramisele. Teatud juhul on sul õigus nõuda, et isikuandmed kustutatakse, näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel ja sa nõusoleku tagasi võtad. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist tekib mh juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või ajutiselt, kui vaidlustad isikuandmete õigsuse.

Isikuandmete töötlemise kustutamisel või töötlemise piiramisel ei ole teatud andmete töötlemiseta (isikusamasuse tuvastamist võimaldavad andmed, lepingu sisu, kontaktandmed, tooteandmed) võimalik teenuseid, mille eelduseks on konkreetsete andmete olemasolu, (näiteks garantii või hooldusteenuse osutamine, kauba üleandmine) osutada. Samuti ei ole andmete piiramisel või kustutamisel võimalik kasutada püsikliendikontot.

Ennast puudutavate isikuandmete korral, palume, esitada allkirjastatud taotlus (vt p 1.4).

Andmete ülekandmise õigus. Sul on õigus saada sind puudutavaid isikuandmeid, mille oled meile esitanud, struktureeritud, üldkasutavas vormingus ning masinloetaval kujul ning nende ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, v.a. kui see ei ole tehniliselt teostatav või kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Õigused seoses automatiseeritud töötluse ja profileerimisega annavad sulle õiguse oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel/ profileerimisel ja nõuda inimese sekkumist. Samuti võid nõuda selgitust automaatotsuse tegemise loogika kohta. Me ei kasuta sellist automaattöötlust ega profileerimist, millel on sulle või sinu õigustele oluline mõju.

Õigus esitada vastuväiteid või teavitada Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) rikkumisest ja saada AKI hinnang töötlusele. Kui sa leiad, et oleme sinu isikuandmete töötlemisel andmekaitsenõudeid või muul viisil sinu õiguseid rikkunud, teavita meid sellest viivitamatult e-posti teel abi@onoff.ee. Sul on ka õigus esitada ONOFF-i peale kaebus/taotlus Andmekaitse Inspektsioonile e-posti teel: info@aki.ee või Tatari 39 Tallinn 10314. Kaebuse võid esitada ka kohtusse.

Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on sulle tekitatud kahju.

6.2 Õiguste teostamine. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda ONOFF-i poole punktis 1.1 või 1.4 toodud kontaktandmetel. Püsikliendikontot omades saad osasid oma õigusi isikuandmete osas ise teostada (nt oma isikuandmeid parandada).

Pane tähele, eel loetletud õigused ei ole ammendavad. Saad rohkem informatsiooni oma isikuandmetega seotud õiguste kohta EL isikuandmete kaitse üldmäärusest (kättesaadav: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016R0679). Arvesta aga ka sellega, et ükski õigus ei ole absoluutne ning õiguste kasutamiseks/ sinu nõuete täitmise kohustuslikkuseks, võib olla eeltingimusi ning lisaks ei tohi sinu õiguste teostamine liigselt kahjustada teiste isikute õiguseid.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1 Säilitamine. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kuni neid on vaja konkreetse eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte enam kui võimalike nõuete seaduses sätestatud aegumistähtaegade lõpuni. Olulisemad säilitustähtajad on järgnevad:

7.1.1 Müügi- või teenuslepingu andmed ja seda puudutav kirjavahetus (nimed, isikukood, kontaktandmed, tehingu sisu): seotud raamatupidamislikud dokumendid 7 aastat lepingu lõppemisest (raamatupidamise korraldamisel eesmärgil), lepingu teave ja kirjavahetus (nt seoses pretensioonide, abi jms) 3 aastat lepingu lõppemisest ja garantii olemasolu korral võidakse andmeid säilitada sõltuvalt garantii tähtajast;

7.1.2 Nõudeid ja päringuid puudutav kirjavahetus: 3 aastat alates nõude esitamisest.

7.1.3 Võlgnevust puudutavad andmed: 3 aastat nõude sissenõutavaks muutumisest, kui sellele ei järgne kohtumenetlust;10 aastat kohtulahendi jõustumisest, kui algatati kohtumenetlus;

7.1.4 Võrguandmed: 14 kuud alates nende loomisest (sh. logifailid);

7.1.5 Kaupluste video- ja fotosalvestused: 1 kuu alates loomisest, v.a juhul kui konkreetsel ajahetkel on kaupluses toime pandud õigusrikkumine. Sellisel juhul säilitatakse salvestis kuni politseile üleandmiseni või kui rikkumise pinnalt alustatakse menetlust ONOFF-i nõuete kaitsmiseks menetluse kestvuse aja;

7.1.6 Püsikliendi kontoga seotud andmed: andmed säilitatakse kuni konto sulgemiseni. Juhul, kui andmed on seotud mõne eelkirjeldatud eesmärgiga, siis vastavalt toodud säilitamistähtajani;

7.1.7 Garantii ja lisagarantii pakkumisega seotud andmed (sh seotud müügilepingu andmed): võidakse säilitada vastavalt garantii kestvusele; teatud juhtudel, kui vastavaid andmeid kogub otse garantii väljaandja (nt tootja), siis üldjuhul säilitab ONOFF andmeid vaid lepingu kehtivuse aja koos võimalike nõuete aegumise ajaga;

7.1.8 Sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldused (kui on salvestatud): säilitatakse üldjuhul vastavate nõuete aegumise tähtaja;

7.1.9 Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel toimunud isikuandmete töötlus (nt võimaliku intsidendi uurimine): säilitatakse üldjuhul vastavate. nõuete aegumise tähtaja (üldjuhul 3 aastat).

7.2 Turvalisusmeetmed. Tagame isikuandmete turvalisuse nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. Mh teeme turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks järgnevat:

 • võimaldame oma töötajale juurdepääsu isikuandmetele vaid juhul, kui see on vajalik töökohustuste täitmiseks ning selleks on vastav luba taotletud ja õigused antud;
 • volitatud töötleja võib talle üle antud isikuandmeid töödelda üksnes lepingus märgitud teenuste osutamiseks vajalikul eesmärgil ja ulatuses;
 • kasutame tarkvaralahendusi, mis aitavad tagada turustandardile vastava turvalisuse taseme.

7.3 Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, anname endast parima tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Teavitusprotseduuridel lähtume EL isikuandmete kaitse määruse nõutest.

8. LASTE ANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1 ONOFF-i teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele.

8.2 ONOFF ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastate isikute ehk laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.

8.3 Juhul kui saame teada, et oleme kogunud isikuandmed siiski lapselt või lapse kohta, teeme endast parima koheselt selliste isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.

9. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

9.1 Võime koguda ONOFF-i veebilehe, sh e-poe kasutajate ja külastajate, kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse kasutaja brauseri poolt kasutaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid ning neid andmeid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) töödelda.

9.2 Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada toodete ja teenuste tarbimist vastavalt andmesubjekti harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida külastajat, kasutajat, klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka andmesubjektide loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

9.3 Kasutame sessiooni- ja püsiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel.

9.4 ONOFF-i veebilehel võib olla kolmandate osapoolte küpsiseid, mille osas on vastutavaks töötlejaks ONOFF-i koostööpartnerid ja ONOFF (kaasvastutavad töötlejad). Vastav teave on leitav ONOFF-i veebilehel oleva küpsiselahenduse kaudu. Küpsiselahendusest leiad viited ka koostööpartnerite privaatsustingimustele.

9.5 Kasutame järgmist liiki küpsiseid:

9.6 Vajalikud küpsised on vajalikud, et veebilehte kasutada - lehel ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada, sh võimaldavad vajalikud küpsised veebilehele sisselogimist, ostukorvi funktsioone, eristada bot’e inimestest ja tagada muid turvafunktsioone. Ilma nende küpsisteta ei saa veebileht korralikult toimida ja teenuse osutamine võib olla takistatud. Kuna vajalikud küpsised on veebilehe toimimiseks ja ONOFF-i teenuse pakkumiseks vältimatult vajalikud, siis on need küpsised alati sisselülitatud.

9.7 Eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde andmesubjekti tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe personaalse kuvamise omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks. Eelistuste küpsised, kuigi eraldatud vajalikest küpsistest, on kasutajatele vajalikud, et tagada sobiva personaalse lahenduse kuvamine. Salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul kogutakse seadme tehnilisi andmeid ja salvestatakse andmesubjekti tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel, asukohariik).

9.8 Funktsionaalsed/ statistika/ analüütika küpsised - on küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas andmesubjektid veebilehte kasutavad, näiteks milliseid alamlehti kõige sagedamini külastatakse ja mis veateateid esines. Need küpsised ei kogu üldjuhul teavet, mis isiku tuvastab. Neid kasutatakse veebilehe toimimise ja teenuse pakkumise parandamiseks.

9.9 Turunduse ja isikupärastatud analüütika küpsised – küpsised, mida kasutatakse turundustegevuste optimeerimiseks ja/ või isikupärastatud reklaami kuvamiseks. Need küpsised võivad olla ka kolmanda osapoole küpsised.

9.10 Küpsiste osas nõustuvad andmesubjektid nende kasutamisega veebilehel või veebibrauseris. Töötluse aluseks ongi üldjuhul nõusolek. Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid lubamata ei pruugi veebilehe kõik funktsioonid saadaval olla. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on andmesubjekti kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete ja ONOFF-i veebilehel küpsis-lahenduse kaudu. Andmesubjekt saab küpsiseid liikide kaupa sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud küpsised, mis on automaatselt sees).

9.11 Täpsem teave küpsiste kohta ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta on leitav ONOFF-i veebilehel vastava küpsiselahenduse kaudu. Täpsem info https://onoff.ee/et/content/71-kuepsised

Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

Avaldamine 15.04.2021

Muudatused 22.07.2021

                      06.08.2021

Viimaste muudatuste kehtima hakkamine 06.08.2021

 

Menüü

Sätted