×
Kategooriad:
Soovitatud otsingutulemused:
Tooted:
Kategooriad:
Soovitatud otsingutulemused:
Tooted:

Privaatsuspoliitika

Antud andmekaitse tingimused on välja töötatud, tagamaks ONOFF Jaekaubanduse OÜ (edaspidi ONOFF) klientide andmete töötlemise läbipaistvus ja põhjendatus. ONOFF tegetseb kooskõlas kehtivate normidega.

ONOFF isikuandmete töötleja on ONOFF Jaekaubanduse OÜ (reg. kood 12470550): Magdaleena 3, Tallinn, 11312, tel. +372 662 1155, e-post: abi@onoff.ee

1. Mõisted

1.1 Klient – juriidiline või füüsiline isik, kauba või teenuse ostja.

1.2 Kliendi isikuandmed – mistahes teave füüsilise isiku kohta, millega saab teda otse või kaudselt tuvastada: nimi, isikukood, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni), e-posti aadress, asukoha teave, pangakonto number, sissetuleku andmed, ja foto ning videomaterjal.

1.3 Isikuandmete töötlemine – andmetega tehtav mistahes toiming: kogumine, korrastamine, säilitamine, muutmine, lugemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, kustutamine jne.

2. Milliseid andmeid töödeldakse

ONOFF töötleb: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress, asukoha aadress (riik, linn, postiindeks, tänav, maja/korteri number), kaupade kohaletoimetamise viis, ostul valitud maksemeetod, sissetuleku andmed, pangakonto number, foto, video, võrduidentifikaatorid ning ostetud kaubad/teenused ning nende klassifikaatorid (tootekood, EAN kood jm) sh ostuajalugu. ONOFF kogub andmeid võimalikult väheseid andmeid, mis on vajalikud üksnes Kliendile teenuse ja turvalisuse osutamise eesmärgil.

3. Millistel eesmärkidel andmeid töödeldakse

3.1 E-poest ostu sooritamiseks vajab ONOFF teavet: Kliendi nimi, isikukood või sünniaeg, kontaktandmed (e-post või telefon) ja kauba või teenuste klassifikaatorid. Teave on vajalik tegema kindlaks lepingu osapool, kontaktandmed (tel või e-post) on vajalikud soovitud kauba või teenusega seonduva asjaolude täpsustamiseks. Juhul, kui klient soovib kauba transporti on vajalik teavitada täiendavalt asukoha andmed.

3.2 Püsikliendi staatuse loomiseks vajab ONOFF andmeid: kliendi nimi, asukoha info, telefoninumber, e-posti andmed, ostetud kauba / teenuse kirjeldus ning nende klassifikaatorid (tootekood, EAN kood jne). Antud andmeid kasutab ONOFF kliendile turunduslikul eesmärkidel olemasolevatest kampaaniatest ja pakkumistest. Samuti saab esitada personaalseid pakkumisi. Klient, kes ei soovi saada uudiskirju või pakkumisi saab end igal ajahetkel eemaldada adressaatide sihtrühmast, kasutades selleks kas uudiskirja all olevat linki või teavitades sellest aadressil abi@onoff.ee.

3.3 Võrguidendifikaatoreid kasutab ONOFF enda tarbeks e-poe külastatavuse kasutusstatistika hindamiseks.

3.4 Foto- ja videoandmed salvestab ONOFF, kui klient külastab ONOFF kauplust. Foto ja videoandmed on kasutatab ONOFF üksnes ja ainult turvalisuse tagamise eesmärgil. Mistahes kahju ilmnemisel edastab ONOFF salvestatud foto ja videoandmed politseile.

3.5 Kliendi paremaks teenindamiseks võib ONOFF avaldada teavet klientide kohta kolmandale osapoolele, kes osutab ONOFFile teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

3.6 Kolmanda osapoolte all mõistetakse ja temale jagatakse andmeid järgnevalt:

- Transporditeenuse pakkuja: teenuse pakkujale edastatakse Kliendi nimi, asukoha info, telefoninumber, isikukood või sünniaeg. Andmed on vajalikud tagamaks tarnitava kauba üleandmisel kliendi isikusamasuse kontroll, tarneaja ja koha operatiivne kooskõlastamine ning kauba tarne kliendi soovitud asukohta.

Transporditeenuse pakkujate andmed on leitavad siin: https://onoff.ee/content/15-transport

- Järelemaksu teenuse pakkuja: teenuse pakkujale edastatakse Kliendi nimi, asukoha info, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood või sünniaeg, sissetuleku andmed ja pangakonto number. Andmed on vajalikud, et teenuse pakkuja saaks kontrollida kliendisamasust, tema maksevõimelisust ja saama vajadusel Kliendiga otsekontakti.

Järelemaksu pakkujate info on leitavad siin: https://onoff.ee/content/13-jaerelmaks),

- Garantii- ja hooldusteenuse pakkuja: teenuse pakkujale edastatakse Kliendi nimi, asukoha info, telefoninumber, e-posti andmed, ostetud kauba / teenuse kirjeldus ning nende klassifikaatorid (tootekood, EAN kood jne). Andmed on vajalikud, et teenuse pakkuja saaks tuvastada teenust tellinud Kliendi isiku, et teenuse pakkujal oleks võimalik Kliendi soovil osutada teenust või garantiitöid Kliendi soovitud asukohas, et teenuse pakkujal oleks operatiivselt võimalik saada Kliendiga ühendust, et teenusepakkujal on võimalik kontrollida konkreetse ostetud toote vastavust garantii-või hooldus tingimustele.

Garantii-ja hooldusteenuse pakkujate andmed on leitavad siin https://onoff.ee/content/21-garantiiremont.

4. Andmete töötlemise nõustumise tagasivõtmine ning isikuandmete muutmine

4.1 Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient ONOFFile enda andmete töötlemiseks nõusoleku. Andmete töötlemise nõusolek on vajalik ONOFF lepinguliste kohustuste täitmiseks: ilma andmeid sisestamata ei ole võimalik ostu sooritada, ilma asukoha ja kontaktinfot jagamata ei ole võimalik kaupa tarnida ega soovi korral hooldusteenust kliendi soovitud asukohas teostada, ilma arvelduskontot või sissetuleku andmete avaldamist ei ole võimalik järelmaksu teenust osutada, ilma Kliendil on õigus iga hetk oma nõusolek tagasi võtta ning seda kas kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Avalduse vastatakse ühe kuu jooksul. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

4.2 Klient mõistab, et teatud andmete töötlemise keelamisel (ostetud tooteinfo, kliendi isiku või asukoha andmed, telefoninumber, e-posti andmed) ei ole ONOFF-l võimalik teatud teenuseid, mille eelduseks on konkreetsete andmete olemasolu, (näiteks garantii või hooldusteenuse osutamisel tooteandmed, garnatii- või hooldusteenuse osutamine) osutada. Sõltuvalt milliseid andmeid Klient soovib keelata teatab ONOFF, milliseid teenuseid ei saa ONOFF seetõttu osutada.

4.3 Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmise korral ei ole võimalik püsikliendikontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Andmete kustutamise nõuet käsitleme püsikliendi konto korral kui konto lõpetamise soovi

5. Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepinguliste õiguste ja kohustuste täitmiseks, turunduslikul eesmärgil, õigusrikkumise ennetamiseks ja ONOFF IT-süsteemi võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

6. Andmete säilitamine ning kehtivus

6.1 ONOFF säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni neid on vaja konkreetse töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni. Raamatupidamise korraldamise jaoks vajalikud andmed säilitatakse 7 aastat (so müügi või teenuse teise osapoole nimi, isikukood, kontaktandmed) tarbijaõiguste tagamiseks korral säilitatakse andmed (nimi, isikukood, kontaktandmed, kui on sõlmitud järelemaksuleping siis selleks vajalikud andmed) kuni lepingust tulenevate nõuete aegumiseni (kolm aastat müügilepingu eseme üleandmisest) või vaidluste lõppemiseni (kui vaidlused kestavad üle kolme aasta). Võrguandmed säilitatakse 14 kuud. Kauplustest saadud video ja fotosalvestused säilitatakse kaks nädalat, v.a juhul kui konkreetsel päeva ajahetkel on kaupluses toime pandud õigusrikkumine, sellisel juhul säilitatakse salvestis kuni politseile üleandmiseni. Püsikliendi konto sulgemisel kustutatakse ka andmed va need, mis on vajalikud käesolevas punktis kirjeldatud kohustuste täitmiseks. 6.2 Andmekaitse tingimused on Klientidele kättesaadavad ONOFFi kodulehel. ONOFFil on õigus Andmekaitse tingimusi igal ajal ühepoolselt ajakohastada, täpsustada ja täiendada kooskõlas kohaldatava õigusega, teavitades Klienti muudatustest ONOFFi kodulehe kaudu ja/või e-posti teel.

7. Andmete turvalisus

ONOFF rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ning füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. ONOFF ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kliendi eelneva nõusolekuta kolmandatale isikutele, v.a. kui on selleks seadusest tulenev kohustus.

8. Andmete kustutamine ning ülekandmine

ONOFF olemasolevate enda isikuandmete kohta, nende muutmiseks või kustutamiseks või ülekandmiseks või nendega seotud muu toimingu tegemiseks on Kliendil võimalik saata vastavasisuline avaldus aadressile abi@onoff.ee paberkandjal aadressile Magdaleena 3, Tallinn, 11312 ONOFF Jaekaubanduse OÜ nimele. Andmete kustutamise või andmete ülekandmise avaldusele vastatakse hiljemalt kahe nädala jooksul.

9. Kontaktandmed ning vaidluste lahendamine.

Küsimustele, mis on seotud antud Andmekaitse tingimustega, vastab ONOFF jaekaubanduse OÜ andmekaitsespetsialist emaili teel abi@onoff.ee või telefonil +372 5302 8888. Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Menüü

Sätted