Toote
Filtrid
Kategooriad
00.00
Hind kokku: 0.00
Tasuta kohaletoimetamiseni on
Tasuta kohaletoimetamiseni on
Uudised
E-poodAndmekaitsetingimused
Võrdlus

Andmekaitsetingimused

ONOFF Jaekaubanduse OÜ andmekaitsetingimused


Järgnevas dokumendis kirjeldame, mis on isikuandmete kogumise eesmärk, kaua isikandmeid säilitame ja millised on sinu õigused kogutud andmete osas. Dokumendis esitatud tingimused on kättesaadavad meie kodulehel www.onoff.ee. Meil on õigus andmekaitse tingimusi igal ajal ühepoolselt täpsustada ja täiendada. Muudatustest teavitame sind kodulehel kaudu ja/või e-posti teel.


1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Eri liiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.


2. Isikuandmete vastutav töötleja on ONOFF Jaekaubanduse OÜ (reg. kood 12470550): Magdaleena 3, Tallinn, 11312, tel. +372 662 1155, e-post: abi@onoff.ee


3. Kinnitame, et töötleme isikuandmeid vastutustundlikult ja täidame seda reguleerivat õigusnormistikku, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärust ja isikuandmete kaitse seadust. Mistahes kahtluse või küsimuse korral saad alati pöörduda meie poole saates e-kirja aadressile abi@onoff.ee. Juhul, kui soovid, et vastaksime sinu päringule või nõudmisele, mis puudutab sinu isikuandmeid, palume esitada avaldus kas digiallkirjastatult e-posti aadressil: abi@onoff.ee või omakäeliselt allkirjastatult postiaadressile Magdaleena 3, Tallinn, 11312. Sellele taotlusele vastame hiljemalt 30 päeva jooksul.


4. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on hoida sind kursis sobivate pakkumiste ja kampaaniatega (turunduslik eesmärk), täita sinu ees võetud lepingulisi kohustusi (lepingu täitmise eesmärk), tagada meie kaupluste ja IT süsteemi (võrguturve) turvalisus ning aidata kaasa toimepandud õigusrikkumiste tuvastamisele (turvalisuse eesmärk) ja täita oma kohustusi kolmandate isikute ees (maksuhalduri nõuete täitmise eesmärk).


5. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kuni neid on vaja konkreetse eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte enam kui võimalike nõuete aegumistähtaegade lõpuni.


Müügi või teenuslepingu andmed ja seda puudutav kirjavahetus (nimed, isikukood, kontaktandmed, tehingu sisu):

- 7 aastat lepingu lõppemisest (raamatupidamise korraldamisel eesmärgil)


Nõudeid ja päringuid puudutav kirjavahetus:

- 3 aastat ja 3 kuud alates nõude esitamisest.


Võlgnevust puudutavad andmed:

- 3 aastat nõude sissenõutavaks muutumisest, kui sellele ei järgne kohtumenetlust;

- 10 aastat kohtulahendi jõustumisest, kui algatati kohtumenetlus.


Võrguandmed:

- 14 kuud alates nende loomisest.


Kaupluste video-ja fotosalvestused:

- 14 päeva alates loomisest, v.a juhul kui konkreetsel ajahetkel on kaupluses toime pandud õigusrikkumine. Sellisel juhul säilitatakse salvestis kuni politseile üleandmiseni.


Püsikliendi konto:

- andmed säilitatakse kuni konto sulgemiseni. Juhul, kui andmed on seotud mõne eelkirjeldatud eesmärgiga siis vastavalt toodud säilitamistähtajani.


6.Sinu olulised õigused

Isikuandmete kaitse üldmääruse ning isikuandmete kaitse seaduse järgi on sul eeskätt (ja mitte ainult) õigus:


• Isikuandmetega tutvuda


Sul õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis õigus nõuda nende väljastamist.


Sul on õigus teada, milliseid andmeid oleme kogunud, mis on selle kogumise eesmärk, kas ja kui siis kellele neid andmeid edastatakse ja kaua andmeid säilitatakse. Käesolevas dokumendis oleme selle teabe andnud. Mistahes täiendavate küsimuste korral palun pöördu e-kirjaga abi@onoff.ee Ennast puudutavate isikuandmete päringul palun esita allkirjastatud taotlus (vt p.3).


• Isikuandmeid parandada


Juhul, kui sinu isikuandmed on ebaõiged, saad nõuda nende parandamist. Sellisel juhul palun vastavasisuline teave (millised isikuandmed on ebaõiged) meie aadressile abi@onoff.ee. Ennast puudutavate isikuandmete korral palun esita allkirjastatud taotlus (vt p.3).


• Isikuandmeid kustutada või nende töötlemist piirata


Kui sinu isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks, teatud eesmärgil kasutamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saad nõuda andmete kasutamise piiramist, lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise piiramist või lõpetamist.


Samuti kui oled isikuandmete õigsuse vaidlustanud; või leiad, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik; või kui meie ei vaja enam isikuandmeid, kuid need on vajalikud sulle õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või oled esitanud nende kasutamiseks vastuväite, on sul õigus nõuda isikuandmete kasutamise piiramist. Sellisel juhul saame sinu isikuandmeid töödelda ainult sinu konkreetsel nõusolekul või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise isiku õiguste kaitsmiseks või seoses EL-i või liikmesriigi olulise avaliku huviga.


Isikuandmete töötlemise kustutamisel või töötlemise piiramisel ei ole teatud andmete töötlemisel (isikusamasuse tuvastamist võimaldavad andmed, lepingu sisu, kontaktandmed, tooteandmed) võimalik teenuseid, mille eelduseks on konkreetsete andmete olemasolu, (näiteks garantii või hooldusteenuse osutamine, kauba üleandmine) osutada. Samuti ei ole andmete piiramisel või kustutamisel võimalik kasutada püsikliendikontot.


Ennast puudutavate isikuandmete korral palun esita allkirjastatud taotlus (vt p.3).


• Õigus esitada vastuväiteid või teavitada andmekaitse inspektsiooni rikkumisest


Kui sa leiad, et oleme sinu isikuandmete töötlemisel andmekaitsenõudeid või muul viisil sinu õiguseid rikkunud, teavita meid sellest viivitamatult e-posti teel abi@onoff.ee. Sul on ka õigus esitada meie peale kaebus Andmekaitse Inspektsioonile e-posti teel: info@aki.ee või Tatari 39 Tallinn 10319


• Õigus nõuda andmete ülekandmist


Sul on õigus nõuda andmete, mis on struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul kogutud, edastamist need teisele vastutavale töötlejale. Hetkel meie masinloetavaid andmeid ei kogu mistõttu ei saa me neid ka sinu soovil teisele töötlejale esitada. Masinloetavate andmete kogumise korral teavitame sind uutes tingimustes.


7. Eelkirjeldatud õigused ei ole ammendavad. Sinu isikuandmeid puudutavad õigused on kirjas isikuandmete kaitse seaduses ja isikuandmete kaitse üldmääruses. Isikuandmete kaitse seadus on kättesaadav aadressil www.riigiteataja.ee. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) on leitav https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et .


8.Milliseid andmeid me kogume ja miks

Meie kogume andmeid järgmisteks toiminguteks

- Uudiskirjaga liitumisel;

- Veebilehe külastamisel

- Tellimuse esitamisel;

- Püsikliendikonto avamisel;

- Kliendi ja teenusepakkujate ees lepinguliste kohustuste täitmisel;

- E-kirja või kontaktivormi kaudu saadetud päringuga tutvumisel;

- Turunduslikult eesmärgil, sh. kampaaniate läbiviimisel;

- Tehniliste veebilahenduste rakendamisel.


9. Uudiskirjaga liitumine

Uudiskirjaga liitumisel hoiame sind kursis oma tegemiste ja parimate pakkumistega. Selleks vajame sinu e-maili aadressi ühes nõusolekuga,

et saaksime sulle vajalikku teavet pakkuda ja sinuga ühendust võtta.

Kogume ja töötleme ka sinu poolt vabatahtlikult esitatud teavet aadressi, eesnime ja perekonnanime kohta. Kogume andmeid ka uudiskirjaga liitumise kuupäeva ja aja kohta.


Vajame neid andmeid uudiskirja saatmiseks ja reklaamkampaaniate ning eesootavatest sündmustest teavitamiseks. Uudiskirjaga saad liituda kui esitad meile oma e-maili aadressi, millele saadame kinnituskirja, kus palume sul veelkord kinnitada nõusolekut uudiskirja saamiseks.


Sul on õigus ajal uudiskirja saamisest loobuda. Selleks klõpsa saadud uudiskirjas lihtsalt lingil „Loobu uudiskirjast“. Juhul, kui tehnilistel põhjustel link ei toimi, saada palun e-kiri abi@onoff.ee Säilitame sinu isikuandmeid seni, kuni uudiskirjast loobud.


10. Veebilehe külastamine

Kui külastad meie veebilehte, salvestavad meie serverid automaatselt ajutiselt logifaili ehk nn serveri logifaili järgmised andmed:


• Juurdepääsu/otsingu kuupäev ja kellaaeg;

• Otsitavate andmete nimetus ja internetiaadress;

• Sinu arvuti operatsioonisüsteem ja kasutatav brauser;

• Riik, kust meie veebilehte külastatakse;

• Sinu internetiühenduse pakkuja nimi;

• Ajavöönd Greenwichi aja suhtes (GMT);

• Päringu sisu (konkreetne leht);

• Juurdepääsu staatuse / HTTP staatuse kood;

• Edastatud andmete maht;

• Viimati külastatud veebileht;

• Brauseri seaded;

• Brauseri tarkvara keel ja versioon;

• Brauseri aktiivsed pistikprogrammid.


Andmete ja logifailide ajutise säilitamise eesmärgiks on:

• korrektselt meie veebilehe sisu pakkuda;

• optimeerida nii meie veebilehe sisu kui ka reklaame;

• anda küberrünnaku korral süüdistuse ettevalmistamise ja selle kohtus esindamise eest vastutavale institutsioonile süüdistuse ettevalmistamiseks vajalikku teavet;

• täiustada meie teenust ja meie veebilehte;

• koguda andmeid statistikaks;

• töödelda tellimusi meie veebipoes.


11. Tellimuse esitamine

- Tellimuse töötlemiseks vajame sinu andmeid. Ees-ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaega, emaili, makseinfot. Kui tellimuse esitad, pead märkima nii arve aadressi kui ka tarneaadressi. Sinu e-maili aadressi vajame sinu tellimuse ja selle väljasaatmise kinnitamiseks ning sinuga lepingu täitmise eesmärgil suhtlemiseks. Sinu e-maili aadressi kasutame ka sinu tuvastamiseks (kasutajanimena), kui oma kliendikontole sisse logid.

- Tellimust esitades saad anda vajalikud andmed ühekordselt või avada püsikliendikonto, kus sinu isikuandmed järgmiste ostude tarbeks salvestatakse.

- Kui sa püsikliendikontot ei ava, säilitame sinu isikuandmeid ainult lepingu täitmiseks ning kustutame andmed kui meil ei ole enam juriidilist kohustust neid säilitada (vt täpsemalt p.5).

- Kui soovid tasuda toote või teenuse eest järelmaksuga siis on vajalik, et edastad makseinfo ja vajaliku teabe enda valitud makseteenuse pakkujale. Selle info töötlemise ja kogumise eest vastutab konkreetne valitud makseteenuse pakkuja. Täpsemat teavet selliste teenusepakkujate andmekaitse tingimuste kohta leiad nende veebilehtedelt.

- Kui valid toodet ostes veebis maksmise võimaluse, näiteks krediitkaardiga vms, tehakse makse vastava teenusepakkuja veebipõhise maksesüsteemi kaudu. Sellisel juhul töötleb isikuandmeid ja makseinfot vastava maksesüsteemi pakkuja. Sellisel juhul ei tea ega säilita me sinu makseinfot.

- Kui sa esitad tellimuse mõnes meie kaupluses siis salvestame ka foto ja videoandmed. Neid andmeid kasutame ainult turvalisuse tagamise eesmärgil. Juhul, kui kaupluses pannakse toime õigusrikkumine saadame andmed politseile.

- Tellimuse esitamisel saavad meie teenusepakkujad (tarnijad, makseteenuse osutajad, logistikud) tellimuste vastuvõtmiseks ja töötlemiseks vajalikud andmeid. Sellised andmed on sinu nimi, isikukood või sünniaeg, e-maili aadressi ja telefoninumber, et sinuga oleks võimalik näiteks tarneajas kokku leppida.


12. Püsikliendikonto avamine

- Kliendikonto avamisel saad parooliga kaitstud juurdepääsu oma andmetele, mis meil sinu kohta olemas on (nt nimi ja aadress). Oma kliendikontol saad alla laadida tehtud tellimuste arveid ning hallata oma isikuandmeid ja liituda või loobuda uudiskirjast.

- Kliendikonto avamiseks pead esitama järgmised andmed: aadress; ees-ja perekonnanimi; riik; e-maili aadress; parool.

- Kui esmakordselt sisse logid ning meie veebiteenuseid kasutad, salvestame sinu IP-aadressi piirkonna ja vastava tegevuse aja.

Säilitame selliseid andmeid meie enda ja ka kasutajate õigustatud huvide alusel, et kaitsta andmeid väärkasutamise ja muu lubamatu kasutamise eest.

Selliseid andmeid ei ole lubatud edastada kõrvalistele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie nõuete esitamiseks või kui tegemist on juriidilise kohustusega (kohustus esitada andmed politsei või kohtu vüi sarnase riikliku institutsiooni õigustatud nõudmisel). Kasutusandmeid (nt meie veebipakkumise külastatud leheküljed) ja sisuga seotud andmeid (nt kontaktivormis või kasutajaprofiilis sisestatud andmed) töötleme reklaami eesmärgil, nt tooteinfo koondamiseks teenuste põhjal, mida kasutaja seni tarbinud on.

- Kliendikonto ei ole avalik ega otsingumootoritega leitav. Kui sa kliendikontost loobud, kustutatakse sellise kontoga seotud andmed peale säilitamisnõuete täitmist (vt. säilitamistähtajad p.5). Andmete säilitamine on vajalik võla- või maksuõiguse täitmise eesmärgil. Kontost loobumisel on sul kohustus enne lepingu lõppemist tagada oma isikuandmete turvalisus.


13. Turundus ja kampaaniad

- Kasutame sinu käest saadud andmeid ka ostukogemuse parendamiseks ja selle kliendisõbralikumaks ning sulle sobivaks kujundamisel;

- sinuga suhtlemisel seoses sinu tellimusega

- teavitamisel uutest kampaaniatest ja toodetest;

- sulle huvi pakkuvate toodete või teenuste soovitamisel;

- kui oled kampaania käigus võitnud siis sellest teavitamisel ja meie pakkumiste reklaamimisel. Kampaania läbiviimisel koostame eraldi osalustingimused, millega saad enne osalemist tutvuda.

Turundus ja kampaania eesmärgil saadud andmeid säilitame püsikliendikonto kustutamiseni või uudiskirja saamisest loobumiseni.


14. Lepinguliste kohustuste täitmine

- Sinu andmeid kasutame sinuga suhtlemisel ja sinu ees võetud oma lepinguliste kohustuste täitmisel. Selliste andmete töötlemise aluseks on sellise lepingu täitmine, milles sa oled andmete subjekt.

- Lepingu täitmiseks võib olla vajalik edastada sinu andmed transporditeenuse pakkujale, kellel on vaja nime, tarnekoha aadressi, telefoninumbrit, isikukoodi või sünniaega. Andmed on vajalikud tagamaks tarnitava kauba üleandmisel kliendi isikusamasuse kontroll, tarneaja ja koha operatiivne kooskõlastamine ning kauba tarne kliendi soovitud asukohta. Transporditeenuse pakkujate andmed on leitavad siin: https://onoff.ee/e-pood/transport-e-poest-ostes/.

- Järelemaksu teenuse kasutamisel edastame teenuse pakkujale nime, asukoha info, telefoninumbri, e-posti aadressi, isikukoodi või sünniaja, sissetuleku andmed ja pangakonto number. Andmed on vajalikud, et teenuse pakkuja saaks kontrollida kliendisamasust, tema maksevõimelisust ja saama vajadusel otsekontakti. Järelemaksu pakkujate info on leitav siin: https://onoff.ee/jarelmaksu-tingimused-est/).


- Garantii ja hooldusteenuse pakkumiseks on vajalik edastada nimi asukoha info, telefoninumber, e-posti aadressi, isikukood või sünniaeg. Lisaks andmed ostetud kauba või teenuse kohta. (tootekood, EAN kood jne). Andmed on vajalikud, et teenuse pakkuja saaks tuvastada teenuse tellinud isiku, et teenuse pakkujal oleks võimalik tellija soovil osutada teenust või garantiitöid tellija soovitud asukohas, et teenuse pakkujal oleks operatiivselt võimalik saada tellijaga ühendust ja, et teenusepakkujal on võimalik kontrollida konkreetse ostetud toote vastavust garantii-või hooldus tingimustele. Garantii-ja hooldusteenuse pakkujate andmed on leitavad siin https://onoff.ee/garantiiremont/ .

- Esitatud andmeid säilitame aegumistähtaegade või võimalike meiepoolsete nõuete lõpuni või juriidiliste või lepinguliste säilitamisaegade lõpuni (vt täpsemalt p. 5).


15. E-kirja või kontaktivormi kaudu saadetud päringu töötlemine

- Kui saadad meile päringu või kontakteerud meiega veebilehel oleva kontaktivormi kaudu siis nõustud, et töötleme sinu andmeid sinu päringu töötlemisel: kasutame sinu andmeid kirja töötlemisel.

- Kui soovid meiega ühendust võtta, on järgmiste andmete (* kohustuslik) esitamine kohustuslik sõltuvalt kontaktivõtmise viisist. Muude andmete esitamine on vabatahtlik:

• Aadress / Tiitel*

• Eesnimi

• Perekonnanimi*

• Ettevõte

• Tänav / tänava number

• Postikood

• Linn

• Telefon

• E-posti aadress*

• Riik*

• Päringu põhjus*

• Päringu teema*

• EAN tootekood

• Ettevõte

• Kontaktpartner

• Seadme nimetus

Kohustuslikel väljadel esitatud isikuandmed aitavad meil sinu pöördumist menetleda ja vajadusel selle teisele turule edastada. Et sulle eesmärgipärast teavet pakkuda, kogume ja töötleme ka sinu poolt vabatahtlikult esitatavaid andmeid.

- Kuni päringu lõpliku lahenemiseni on sul õigus oma andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovid nõusoleku tagasi võtta, teavita meid palun aadressil abi@onoff.ee. Esitatud andmeid säilitame aegumistähtaegade või võimalike meiepoolsete nõuete lõpuni või juriidiliste või lepinguliste säilitamisaegade lõpuni (vt täpsemalt p. 5).


16. Tehnilised veebilahendused

- Pikslid, kohalik säilitamine ja sarnased tehnoloogiad

Oma veebilehel kasutame ettevõtte Facebook, Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) tööriista Pixel, millega saab mõõta veebiturunduse meetmete tõhusust. Jälituspikslid (mida nimetatakse ka veebilutikateks, veebimajakateks või pikselsiltideks) on väikesed koodiüksused, mis paigaldatakse veebilehele, mobiilrakendusse või reklaami sisse. Need koguvad sinu brauseri ja seadme kohta teatud andmeid, näiteks operatsioonisüsteemi, brauseri liigi, seadme tüübi ja versiooni, linkiva veebilehe, külastatud veebilehe, IP-aadressi ja muu sarnase kohta. Nende abil saame sinu tegevusi jälgida, kui oled Facebooki reklaami näinud ja/või sellel klõpsanud ning siis tellimuse esitanud. Niimoodi saame statistika ja turu-uuringute eesmärgil mõõta Facebooki reklaamide tõhusust. Meie saame selliselt salvestatud andmed anonüümselt, mis tähendab, et me ei näe sinu isikuandmeid ega saa neid muu sind puudutava infoga ühendada. Selliseid andmeid säilitab ja töötleb aga Facebook. Seega saab Facebook teavet nende käitumise kohta, kes Facebookis mingile reklaamile klikkasid ja meie veebilehele suunati. Kasutades küpsiseid ehk sinu arvutis säilitatavaid tekstifaile, saab Facebook sind Facebooki liikmena tuvastada ja reklaame optimeerida, st pakkuda reklaame, mis on suunatud Facebooki andmekasutuse eeskirjadele vastavatele sihtgruppidele. See puudutab sind ainult juhul, kui sul on Facebookis konto ja oled Facebooki sisse loginud. Kui sa ei ole Facebooki kasutaja, ei avalda selline andmetöötlemine sulle mõju.

Meie uudiskiri sisaldab jälituspikslit. See on nähtamatu graafika suurusega 1x1 pikslit, mis on seotud vastava uudiskirja tellija kasutaja ID-ga. Iga välja saadetud uudiskirja kohta on olemas andmed kasutatud aadressifaili, viite ja saadetud uudiskirjade arvu kohta. Lisaks sellele saab näha, millised aadressid ei ole veel uudiskirja kätte saanud, millisele aadressile need saadeti ja millistele aadressidele saatmine ebaõnnestus. Peale selle jälgitakse ka avamismäära, sh seda, millised aadressid uudiskirja avasid.


Viimaseks jälgitakse andmeid selle kohta, millised aadressid uudiskirjast loobusid. Kasutame selliseid andmeid statistikaks ja uudiskirjade sisu ning ülesehituse optimeerimiseks. Sel moel saame oma uudiskirjades sisalduvat teavet ja pakkumisi paremini saajate huvidega sobitada.

Jälituspiksel kustutatakse, kui uudiskirja kustutad. Kui soovid meie uudiskirjas veebimajaka kasutamise ära keelata, seadista oma meiliprogramm – kui see vaikimisi niimoodi seadistatud ei ole – nii, et HTMLi uudiste all ei kuvataks.


- Veebianalüüs

Kasutame oma õigustatud huvi meie veebi analüüsimise, optimeerimise ja majanduslikult tasuva toimimise vastu tööriista Google Analytics, mis on ettevõtte Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) veebianalüüsi teenus. Google kasutab küpsiseid. Küpsise poolt kogutud teave selle kohta, kuidas sa käesolevat veebilehte kasutad (sh sinu IP-aadress), edastatakse Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja säilitatakse seal. Google on andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud ja tagab seega Euroopa andmekaitseõiguse sätete täitmise. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).Google kasutab sellist infot veebilehe sinupoolse kasutuse analüüsimiseks, veebilehel liikumise kohta aruannete koostamiseks ja meile muude veebilehe ja veebi kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Sinu brauserist Google Analytics’iga edastatud IP-aadressi ei viida kokku muude Google’ilt saadud andmetega. Kasutame Google Analytics’it ainult aktiveeritud IP-anonümiseerimisega. See tähendab, et Google lühendab kasutajate IP-aadresse Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja lühendatakse seal.Küpsise poolt seoses veebilehe sinupoolse kasutamisega tekitatud andmete (sh sinu IP-aadressi) kogumist ja edastamist Google’ile ning Google’i poolt selliste andmete töötlemist saad takistada, laadides järgmiselt lingilt alla ja installides brauseri pistikprogrammi (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Seejärel seadistatakse loobumisküpsis, mis takistab sinu andmete kogumist, kui hiljem uuesti veebilehte külastad. Juhime sinu tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi sul olla võimalik kõiki käesoleva veebilehe funktsioone täies mahus kasutada. Rohkem teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiad aadressilt www.google.com/analytics/terms/de.html või www.google.de/intl/de/policies/. Võta teadmiseks, et sellel veebilehel on anonüümse IP-aadresside hankimise (nn IP-maskeerimise) eesmärgil Google Analytics’it laiendatud koodiga „gat._anonymizeIp();".


- Google’i turundus-/taasturundusteenused

Kasutame oma õiguslike huvide alusel (st huvi meie veebi analüüsimise, optimeerimise ja majanduslikult tasuva toimimise vastu) ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA turundus- ja taasturundusteenuseid („Google’i turundusteenused“) Google AdWords, Google Double Click ja Google Tag Manager.


- Google AdWords

Kasutame oma õiguslike huvide alusel reklaamiprogrammi Google AdWords, mis kuulub ettevõttele Google-Marketing-Services Online.

Sellega seadistab Google AdWords sinu arvutisse küpsise („konversiooniküpsis“), kui oled Google’i reklaami kaudu meie veebilehele jõudnud. Sellised küpsised kaotavad kehtivuse 30 päeva pärast ja neid ei kasutata isiku tuvastamiseks. Kui külastad meie veebis teatud lehekülgi ja küpsise kehtivus ei ole veel lõppenud, on meil ja Google‘il võimalik aru saada, et keegi on reklaamile klõpsanud ja suunatud sel viisil edasi meie lehele. Iga AdWordsi klient saab erineva küpsise. Seega ei ole võimalik küpsiseid AdWordsi klientide veebilehtede kaudu jälgida. Konversiooniküpsiste abil kogutud teabe eesmärk on koostada konversioonistatistikat AdWordsi klientide jaoks, kes on otsustanud konversiooni jälgimise kasuks. Meie ei saa teavet, mille alusel on võimalik sind isiklikult tuvastada.

Küpsise poolt kogutud teave veebilehe sinupoolse kasutamise kohta edastatakse üldjuhul Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja säilitatakse seal. Sinu brauserile määratakse kogutud teabe alusel huvipõhised kategooriad.

Kasutame sinu kohta ülaltoodud küpsise (nn konversiooni jälgimise) abil kogutud andmeid järgmistel eesmärkidel:

- Taasturundus

- Ühiste huvidega sihtgrupid

- Kasutajate poolt määratud ühiste huvidega sihtgrupid

- Ostukavatsusega sihtgrupid

- Sarnased sihtgrupid

- Demograafiline ja geograafiline suunitlus

Lisaks on sul võimalik Google’i poolsest huvidega seotud reklaamist loobuda. Selleks pead kõigist kasutatavatest veebibrauseritest külastama linki www.google.de/settings/ads ja tegema vajalikud seadistused. Rohkem teavet Google AdWordsiga seotud kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiad lingilt http://www.google.de/policies/technologies/ads/.